جایگاه مبحث تعارض در علم اصول
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث تعارض ادله و تعادل و تراجیح مباحث مهم اصولی است، که کاربرد بسیار در مسائل فقهی دارد، و در کتب جامع اصولی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جایگاه مباحث در علوم از اهمیت بالایی برخوردار است. دانشمندان از قدیم مباحث علمی خویش را به تناسب محتوی و گزاره های موجود در آن به فصول، ابواب، مقاصد، و مباحث مختلف تقسیم می کردند. از جمله مهمترین شاخصه تقسیمات علمی که در بسیاری از کتاب ها مشاهده می شود، تقسیم به مقدمه، مسائل (محتوای اصلی)، و خاتمه است. (مقدمه)، مطالب پیشین مسائل علم به شمار می رود، که فهم مسائل متوقف بر آن است. (مسائل) علم محتوا و بدنه اصلی را تشکیل می دهد، و (خاتمه)، مسائل انتهایی و خارج از علم به شمار می رود. برخی از اصولیان بحث تعارض را در تحت عنوان (خاتمه) در کتب خویش به بحث گذارده اند، و در انتخاب عنوان برای این بحث نیز عباراتشان مختلف است . در این بحث تأملی در تبیین جایگاه و انتخاب عنوان برای این مبحث در علم اصول خواهیم داشت.
دانلود